Definisjoner

 • 1.
  Tjenesten SAF-T.cloud er en tjeneste levert av SmartBob AS org. nr. 920 411 584 og Prisolve AS org.nr 999 240 763 og er i det følgende samlet betegnet som «Leverandør» eller «Leverandøren».
 • 2.
  Den som benytter tjenesten SAF-T.cloud er heretter betegnet som «Kunde» eller «Kunden». Med Kunden forstås det/de organisasjonsnummer som kunden representerer.
 • 3.
  SAF-T.cloud betegnes i det følgende som «Løsningen».
 • 4.
  Supporthenvendelser sendes til support@smartbob.no

2 Inngåelse av avtale

 • 2.1.
  Avtalen anses inngått når Kunden er registrert.

3 Kundens rettigheter og plikter

 • 3.1.
  Ved inngåelse av avtale får Kunden tilgang til Løsningen.
 • 3.2.
  Det opprettes en unik brukerkonto for hver bruker som har tilgang til løsningen. Bruker registrerer seg med brukernavn og passord for å få tilgang. Dersom brukeren mister eller glemmer passordet så bestilles et nytt passord inne i Løsningen. Det er kun brukeren selv som kjenner eget passord. Alle passord er kryptert og verken ansatte i Prisolve AS eller SmartBob AS kjenner brukerens passord.
 • 3.3.
  Unike brukere er opprettet for å skille mellom brukere i Løsningen.

4 Leverandørenes plikter

 • 4.1.
  Alle meddelelser fra Leverandørene til Kunden foretas via e-post, post@smartbob.no Dette inkluderer bl.a. informasjon om prisendringer eller produktendringer, fakturaer samt eventuelle purringer og inkassovarsler. Skal Kundens e-postadresse endres skal dette gjøres til support@smartbob.no
  Det er Kundens ansvar at korrekt e-postadresse til enhver tid er tilgjengeliggjort for Leverandøren.
 • 4.2.
  Leverandøren leverer ikke ut konfidensiell informasjon uten Kundens skriftlige samtykke. Data som hentes inn via Tjenesten lagres ikke i databaser som benyttes i Løsningen.
 • 4.3.
  Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for direkte og indirekte tap som følge av feil.
 • 4.4.
  Leverandøren forbeholder seg retten til løpende å gjøre endringer av Løsningen.
 • 4.5.
  Leverandøren forplikter seg til å meddele eventuelle prisendringer til Kunden senest 3 måneder før endringene trer i kraft, slik meddelelse vil skje på SAF-T.Cloud hjemmeside.
 • 4.6.
  Leverandørene kan ikke stilles ansvarlig for endringer som er forårsaket av forhold som ligger utenfor Leverandørenes kontroll.

5 Fakturering og betalingsbetingelser

 • 5.1.
  Kunden blir fakturert etter faktisk bruk av Løsningen. Fakturering skjer månedlig og faktura har 14 dagers forfall. Faktura oversendes pr. e-post eller som EHF faktura.
 • 5.2.
  Er ikke oppgjør på konto angitt på faktura innen 30 dager etter utsendelse av faktura stenges Løsningen for Kunden.
 • 5.3.
  Ved forsinket betaling til Leverandør beregnes morarenter og omkostninger i henhold til “Lov om forsinket betaling”. Dersom utestående beløp ikke er innbetalt innen 28 dager etter forfall blir forholdet oversendt til inkasso hvor dertil hørende omkostninger blir avkrevd Kunden.
 • 5.4.
  Leverandøren forbeholder seg retten til å transportere denne kontrakten.

6 Tvister

 • 6.1.
  Ved tvist mellom Kunden og Leverandørene kan forhold regulert i denne avtale bringes inn for Oslo Tingrett.
 • 6.2.
  Et eventuelt erstatningsansvar er alltid begrenset oppad til kontraktsverdi for ett år.
 • 6.3.
  En slik klage må være fremmet senest to måneder etter at forholdet ble kjent for Kunden eller Leverandørene, eller senest en måned etter at man gjennom brevveksling/møter har påvist at det er en uenighet.
alternative